برای مشاهده مقالات باید اشتراک ویژه تهیه بفرمایید.

پلن های اشتراک ویژه

قیمت های زیر همزمان با کامل شدن شاخسار، قیمت واقعی را خواهند داشت

اشتراک یک ماهه

قیمت اصلی 1,20,000 تومان

در تخفیف افتتاحیه 850,000 تومان

تخفیف لحاظ شده 350,000

30 روز اعتبار

اشتراک 3 ماهه

قیمت اصلی 3,000,000 تومان

در تخفیف افتتاحیه 1,700,000 تومان

تخفیف لحاظ شده 1,300,000

90 روز اعتبار

اشتراک یکساله

قیمت اصلی 10,200,000 تومان

در تخفیف افتتاحیه  3,900,000 تومان

تخفیف لحاظ شده 6,300,000

365 روز اعتبار